Bel onze hotline NL: 085 8880798 BE: 028084347
klantenservice@printsafari.com

Ga direct naar hoofd-inhoud »

België

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheidsbereik voorwaarden, gelding

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door PrintSafari.com gedaan aan of aangegaan met derden (hierna "de Afnemer") alsmede op de uitvoering daarvan.

1.2 Onder "(de) consument" wordt hierna de natuurlijk persoon verstaan, die goederen koopt of diensten van PrintSafari.com afneemt en daarbij niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door PrintSafari.com schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PrintSafari.com zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

2.2 PrintSafari.com is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van PrintSafari.com dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan PrintSafari.com te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.

2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden PrintSafari.com alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

3. Gebruiksvoorwaarden / disclaimer

3.1 Alle opgaven door PrintSafari.com van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. PrintSafari.com kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door PrintSafari.com opgegeven of met PrintSafari.com overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van PrintSafari.com betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. PrintSafari.com is gerechtigd niet de bestelde maar gelijkwaardige producten te leveren, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien hierdoor niet nadelig wordt beïnvloed.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden PrintSafari.com niet.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat PrintSafari.com ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder inbegrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal, afbeeldingen en designs, komen toe aan PrintSafari.com.

De afnemer mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van PrintSafari.com niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie.
4.2 De Afnemer vrijwaart PrintSafari.com voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door Afnemer verstrekte opdracht.

4.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van PrintSafari.com, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PrintSafari.com ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van PrintSafari.com met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van PrintSafari.com.

5. Prijzen, prijswijzigingen, annuleringen

5.1. Door PrintSafari.com opgegeven of met PrintSafari.com overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

5.2 PrintSafari.com is gerechtigd om voor orders beneden een door PrintSafari.com vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij PrintSafari.com geldende regeling.

5.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is PrintSafari.com gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.4 Annulering van orders is uitsluitend mogelijk totdat de order de status ´prepress´ heeft bereikt. Annuleringen op een later tijdstip zijn uitgesloten.Wanneer een order geannuleerd wordt heeft PrintSafari.com het recht om €10,00 + kosten van betaalmethode in rekening te brengen. Annuleren kan alleen de opdrachtgever en uitsluitend schriftelijk via email (klantenservice@printsafari.com). Wanneer een product reeds de status ´prepress´ heeft bereikt kan deze niet meer geannuleerd worden, gezien het feit dat producten van PrintSafari.com gepersonaliseerd zijn en daardoor niet geschikt voor verkoop aan derden.

6. Uitvoering opdracht

6.1 PrintSafari.com voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de Afnemer heeft geleverd of overgedragen.De drukgegevens dienen in de door PrintSafari.com aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Levert de Afnemer kopij in andere bestandsformaten aan, dan levert PrintSafari.com haar dienst zonder enige kwaliteitsgarantie.

6.2 PrintSafari.com controleert nimmer de juistheid van gegevens die zij van de Afnemer ontvangt. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

6.3 PrintSafari.com is niet verplicht stukken, gegevensdragers of andere voorwerpen die door Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt aan hem te retourneren.

7. Levertijd en aflevering

7.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht PrintSafari.com niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre PrintSafari.com niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. PrintSafari.com is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, behoudens indien en voor zover de Afnemer consument is.

7.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door PrintSafari.com benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door PrintSafari.com benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

7.3 PrintSafari.com bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Afnemer.

7.4 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang PrintSafari.com dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen PrintSafari.com heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.5 PrintSafari.com is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat PrintSafari.com daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.

7.6 PrintSafari.com is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

8. Overmacht

8.1 Indien PrintSafari.com door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door PrintSafari.com onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van PrintSafari.com afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door PrintSafari.com zijn ingeschakeld.

8.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is PrintSafari.com bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

8.4 Indien PrintSafari.com bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Risico-overgang, verzending

9.1 Het risico ten aanzien van voor de Afnemer vervaardigde of aan deze te leveren producten gaat over op de Afnemer bij afgifte aan de expediteur, de vervoerder of de anders voor de uitvoering van de verzending bestemde derde. Dit geldt ook bij deelleveringen of wanneer PrintSafari.com nog andere prestaties op zich genomen heeft. Indien de verzending door toedoen van de Afnemer wordt vertraagd, gaat het risico over op de Afnemer op het moment dat PrintSafari.com de producten verzendklaar meldt.

9.2 Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang PrintSafari.com dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. PrintSafari.com heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

9.3 PrintSafari.com is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat PrintSafari.com daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.

9.4 PrintSafari.com is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

10. Garantie, reclamaties, gebreken

10.1 PrintSafari.com staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PrintSafari.com geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal PrintSafari.com, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van PrintSafari.com. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.
10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (mede) bestaan uit:

- geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten
- geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht,
- geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht
- geringe snijd-en vouwtoleranties (afwijkingen van het open of gevouwen eindformaat); in het bijzonder bij magazines, boekwerken, magazines of boekwerken in de rug geniet of met oognieten evenals bestekmapjes tot 4 mm van het eindformaat, alle overige boekwerken tot 2 mm van het eindformaat, bij servetten tot 1,5 mm van het eindformaat, reclametechniek 1-2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het eindformaat
- geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines;
- minimale verschuiving (tot 0,3 mm) van de gedeeltelijke UV-lak, de warmtepreging of de relieflak bij het drukmotief.

10.3 Voor de Afnemer die consument is geldt dat elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
10.4 De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

10.5 Een eventuele reclamering met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon jegens de Afnemer die geen consument is dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

10.6 De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Afnemer te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclamering vervalt elke aanspraak op Afnemer.

10.7 Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Afnemer in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van de Afnemer te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

10.8 Retourzending aan de Afnemer van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Afnemer en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

10.9 Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door de Afnemer geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

10.10 Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.

10.11 De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

10.12 De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van PrintSafari.com voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

10.13 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

10.14 De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van PrintSafari.com binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan PrintSafari.com mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

10.15 Reclameringen schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

10.16 Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.

11. Herroepingsrecht (alleen consumenten)

11.1 De Afnemer die consument is, heeft het recht aan PrintSafari.com mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst door de Afnemer van het goed of op het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst ("de bedenktijd").

11.2 Voor de volgende producten en diensten kan de Afnemer echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn: (1) Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd (2); producten die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben; (3) producten die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden: (4) Audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd.

11.3 Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met de geleverde producten om gaan, slechts zoals hij dat in een reguliere winkel zou mogen doen.

11.4 De herroeping vindt slechts plaats door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige schriftelijke communicatiewijze aan PrintSafari.com. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Afnemer het product terug, waarbij in elk geval het moment van verzending binnen de bedenktijd gelegen is, in originele staat en verpakking en voor eigen rekening.

Als de Afnemer aan alle voorschriften heeft voldaan vergoedt PrintSafari.com de betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Afnemer de aankoop heeft herroepen.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 PrintSafari.com behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder inbegrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

12.2 Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is PrintSafari.com gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Wanneer producten niet afgeleverd kunnen worden door toedoen van de Afnemer behoudt PrintSafari.com zich het recht voor om de producten te vernietigen.

12.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

12.4 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van PrintSafari.com te bewaren. De Afnemer komt jegens PrintSafari.com geen retentierecht op de door PrintSafari.com geleverde producten toe.

Betaling

12.5 De betaling gebeurt met vooruitbetaling (€3,00), Sofortbanking (kostenloos), met creditcard (wij accepteren VISA- en MasterCard, €4,00) en met PayPal (€4,00).

12.6 Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

13. Advisering

13.1 Alle door PrintSafari.com gegeven adviezen en door PrintSafari.com verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door PrintSafari.com te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door PrintSafari.com verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. PrintSafari.com verleent terzake geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door PrintSafari.com is PrintSafari.com niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart PrintSafari.com tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PrintSafari.com.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Afnemer die geen consument is, geen enkele aanspraak op PrintSafari.com wegens gebreken in of met betrekking tot de door PrintSafari.com geleverde producten. PrintSafari.com is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van PrintSafari.com.

14.2 PrintSafari.com is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

14.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.

14.4 PrintSafari.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;
  • het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
  • het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten.

14.5 In alle gevallen waarin PrintSafari.com gehouden is tot betaling van schadevergoeding aan een Afnemer die geen consument is, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PrintSafari.com zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

14.6 Indien PrintSafari.com op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is PrintSafari.com jegens de afnemer die geen consument is niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

14.7 Iedere vordering op PrintSafari.com tenzij deze door PrintSafari.com is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering en vervalt tevens wanneer ze niet binnen 14 dagen nadat de Afnemer met de vordering bekend is geworden, schriftelijk aan PrintSafari.com is medegedeeld.

14.8 De Afnemer vrijwaart PrintSafari.com, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door PrintSafari.com van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor PrintSafari.com voortvloeiende kosten.

15. Vertegenwoordiging

15.1 Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover PrintSafari.com aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

16. Slotbepalingen

16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. PrintSafari.com en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

16.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar PrintSafari.com is gevestigd.

16.3 Op alle overeenkomsten die door PrintSafari.com worden gesloten is uitsluitend Duits recht van toepassing.

16.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

16.5 Alle geschillen tussen PrintSafari.com en de Afnemer die geen consument is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Berlijn, tenzij een andere Duitse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is PrintSafari.com bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.